7.3.1 Mål kva ønskjer vi?

Hovudmålsetjinga med ei satsing på entreprenørskap er at det skal vere like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei eksisterande bedrift.

 • Njål Hansen Wilberg

  Bør ikke målet være å få opp kvalitet heller enn kvantitet?

  • lars

   Hei og takk for kommentar. Verdiskapingsplanen har ei kvantitativ målformulering om 500 nye arbeidsplassar (bruttotal) kvart år. Du kommenterer målsettinga for entreprenørskap. Denne er ikkje formulert kvantitativt. I kap 4 om hovudmålet står det at veksten må komme i dei ekspansive tenesteytande næringane.
   Utfordringa for Sogn og Fjordane er å få opp tal nyetableringar. Kvaliteten på det som vert etablert er jamnt over god og dette viser seg ved at våre nyetablerte bedrifter lever lengre enn i landet elles. Vi har også komme godt ut av det i kåringa av såkalla gasellebedrifter. Vi må rett og slett stille oss spørsmålet om for få torer ta risiko og om vi har kultur som gjer at folk torer prøve.
   Når det er sagt, så er det ei viktig oppgåve for Innovasjon Norge og for kommunar med næringsfond å vurdere kvalitet når dei yter støtte til nyetableringar. Det er dei gode nye bedriftene som overlever.

  • Lars Hustveit

   Hei. I verdiskapingsplanen er det formulert eit mål om 500 nye arbeidsplassar årleg (bruttotal). I målformuleringa for entreprenørskap er det ikkje formulert
   kvantitative indikatorar. Det er understreka i kap. 4 at veksten må komme i dei ekspansive tenesteytande næringane.

   Utfordringa i Sogn og Fjordane er at tal nyetableringar er for lite. Dei etableringane vi har, er av jamnt god kvalitet. Dette syner seg ved at nyetablerte bedrifter lever lengre i Sogn og Fjordane enn i landet elles.

   • Kvantitet heng saman med kvalitet her. Vi må ha fleire nye arbeidsplassar, men vi veit kvar dei må komme.