3.2 Kva seier fylkestinget?

Fylkestinget har slått fast at den overordna utfordringa for fylket er folketalsutviklinga og har sett som mål at fylket skal ha 112 000 innbyggarar i 2016.

Fylkestinget har utforma slike strategiar for å nå målet:

 • Styrkje attraktiviteten til kommune- og regionsentra
 • Styrkje utviklinga av lokalsamfunn med vekt på kultur, trivsel, tryggleik og god helse
 • Styrkje grunnlaget for eit innovativt og konkurransedyktig arbeidsliv
 • Styrkje rolla til frivillig sektor lokalt og regionalt
 • Styrkje samhandlinga mellom stat, region og kommunar
 • Styrkje merksemd om bruk av natur- og kulturarven som verdiskapar
 • Styrka satsing på utbygging av infrastruktur
 • Styrkje kompetanse og utdanning med basis i lokale og regionale behov

Arbeidsmåtar for det strategiske arbeidet:

 • Etablere fleire og sterkare bu- og arbeidsmarknadsregionar
 • Byggje meir urbanitet og styrkje tilboda i tettstadane (regionsentra/kommunesentra)
 • Utvikle kvalitet og kapasitet i offentlege tenester
 • Auka utbygging av fysisk infrastruktur som breiband og vegar
 • Gjennomføre prosjekt for styrka integrering og fast busetnad av midlertidig arbeidsinnvandring
 • Skaffe seg kunnskap om natur- og ressursgrunnlaget som grunnlag for berekraftig bruk og vern
 • Etablere handlingsretta strategiar innan prioriterte einskildområde

Fylkestinget har også sett i gang arbeidet med ein regional plan for folkehelse. Koplinga til verdiskapingsplanen er at folkehelseaspektet er viktig element i arbeidet med samfunnsansvar i arbeidslivet.