3.3 Samfunnsansvar

Samfunnsansvar har vorte eit viktigare element i strategien til bedrifter.

Samfunnsansvar er når bedrifta har eit systematisk tilhøve til omgjevnadene. Dette handlar om eigne tilsette og andre menneske, til dømes hos underleverandørar eller i lokalsamfunnet.

Samfunnsansvar handlar om klima og miljø, og om god forretningsskikk.

Diagram9

Sogn og Fjordane kan ta mål av seg til å bli ein føregangsregion innan arbeid med samfunnsansvar. Det vil bli arbeida med kriterium for samfunnsansvar og berekraft.

Viktig innhald slik omgrepet er definert i stortingsmelding nr. 10 (2008-2009):

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi:

«Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.»

EU-kommisjonens definisjon av samfunnsansvar (i norsk oversettelse) er «Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis. Med det menes å være sosialt ansvarlig på en måte som ikke bare oppfyller juridiske forventninger, men også går utover det som forventes.»