6.4 Infrastrukturutvikling

Omtalen som følgjer på kapitla ovanfor er avgrensa til oppgåver som har vorte løfta fram i prosessen med utvikling av satsingane i verdiskapingsplanen.