Kontaktinfo og referansar

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014-2025 er utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, NAV, Kommunenes Sentralforbund, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, LO i Sogn og Fjordane og NHO Sogn og Fjordane.

Planen vart vedteken i fylkestinget 11. juni 2014.

Prosjektansvarleg: Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring
jan.heggheim@sfj.no – tlf.: 905 66 623

Prosjektleiar: Lars Hustveit
lars.hustveit@sfj.no – tlf.: 415 30 972

Ansvarleg for desse nettsidene:

Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Fylkesrådmannen
Fylkeshuset, Askedalen 2, 6863 Leikanger

post@sfj.no – tlf.: 57 63 80 00

Nettsidene er laga av Mediebruket AS: mediebruket.no. Tekniske feil kan meldast til support@mediebruket.no.


Lenkjer og referansar

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskomune – nettstad

Regional planlegging – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regional plan for verdiskaping (denne)

Du kan også laste ned planen i PDF-format: Verdiskapingsplanen (PDF)

Reiselivsplan for Sogn og Fjordane 2010 - 2025 – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 – høyring – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane (mars 2011) – IT-forum Sogn og Fjordane

Fylkesspegelen – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 – Telemarksforsking

Driftig.no – gründerportal for Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane – Entreprenørskapsutvalet 2013

Prognose for arbeidsplassvekst fram mot 2025 (grunnlaget for estimatet i rapporten) – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane mot 2030 – utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet  – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Petroleumsrådet – vedtak i fylkestinget i Sogn og Fjordane

Maritim Foreining Sogn og Fjordane (MFSF)

Resultatrapport frå prosjekt: Innovasjon i Sogn og Fjordane – vilkår og barrierar (2014) – Vestlandsforsking

Staten

Stortingsmelding nr. 22 (2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon – Nærings- og fiskeridepartementet

Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi – Utenriksdepartementet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – Klima og miljødepartementet

Andre lenkjer

Rup Norge – Regionale utviklingsprosessar